Wachlarz #2 – Język tańca

7 maja 2013, Warszawa

O wydarzeniu

Jest wie­le spo­so­bów po­ro­zu­mie­wa­nia się oraz wie­le ję­zyków, któ­re łą­czą lu­dzi na ca­łym świe­cie. Ich zna­jo­mość nie gwa­ran­tu­je jed­nak po­ro­zu­mie­nia. Ist­nie­je na­to­miast je­den ję­zyk mię­dzy­na­ro­do­wy – ta­niec, któ­ry wszę­dzie ma te sa­me za­sa­dy – ener­gię, mu­zy­kę, emo­cje, ra­dość. Łą­czy lu­dzi na ca­łym świe­cie, uczy po­ro­zu­mie­wa­nia bez słów i na­wet kro­ki prze­sta­ją mieć zna­cze­nie.

Ten „Wa­chla­rz” to wła­śnie hi­sto­rie, któ­re moż­na w ten spo­sób przed­sta­wić. Za­pro­sze­ni go­ście, a każ­dy z nich wła­snym ję­zy­kiem tań­ca, opo­wie­dzą o swo­im ży­ciu, pa­sji do mu­zy­ki i tań­ca. Dzię­ki nim prze­nie­sie­cie się do róż­nych kra­jów, na róż­ne kon­ty­nen­ty, w róż­ne za­uł­ki kul­tu­ro­we. Wszyst­ko po­łą­czy ta­niec. Bę­dą emo­cje, ener­gia i pa­sja.

Program

19:00

Rozpoczęcie

Zrozumieć tango

Antropologia tańca

O historii tańca

20:30

Zakończenie

Prelegenci

Hermes
Cristian

Hermes Cristian Rubin urodził się w Patagonii w Argentynie. Uwielbia tango, zgłębia jego tajniki, a także poszukuje i bada historię i sekrety tego tańca. Od 2012 roku mieszka na stałe w(...)
Więcej

Sylwia
Rubin

Sylwia Rubin-Krukowska jest zafascynowana fuzją europejskiej i południowo – amerykańskiej kultury muzycznej. Animatorka kultury, organizatorka wielu wydarzeń promujących bogactwo muzyczne, historyczne Ameryki Łacińskiej.
Więcej
Choreografka, prezes Polskiego Stowarzyszenia Antropologii Tańca
Więcej
Poetka, autorka tekstów, redaktor naczelna „Tango nr 8”.
Więcej

Sponsorzy

Partnerzy

Aktualności zobacz wszystkie

Wachlarz 2
03.05

Wachlarz #2, czyli język tańca

Kuba, Angola, Argentyna – tam dotrzemy podczas drugiego Wachlarza. 7 maja zobaczycie, czym jest język tańca, co znaczy on w różnych kulturach i jak opowiadać historie z jego pomocą.

Czytaj więcej
Spotkania podróżnicze Wachlarz
09.05

Drugi Wachlarz pokazał, że język tańca istnieje

Kolejne spotkanie z cyklu Wachlarz za nami. Inne, bo po pierwsze - drugie. Te pierwsze rządzą się swoimi prawami - więcej nerwów, więcej emocji. Teraz też były emocje, ale już innego rodzaju

Czytaj więcej
Spotkania podróżnicze Wachlarz
19.05

Obejrzyj drugi Wachlarz o języku tańca

Nagrania są już od ponad tygodnia na YouTube i jakoś nam uciekło, żeby je również tutaj opublikować. Niniejszym zatem to czynimy. Do wyboru (tradycyjnie) są dwie wersje - pełna i pocięta.

Czytaj więcej

Miejsce

Cafe Kulturalna mieści się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, czyli w samym centrum. Dojazd wszystkim co zatrzymuje się na przystanku „Metro Centrum”. Wejście tak jak do Teatru Dramatycznego, a potem w prawo i już.

Zdjęcia